Stanisław Neblik - Fojerman Godej, czytej a pisz po ślonsku
 
Ô mie
Piyrszo strona
Napisz do mie - kontakt 
Linki
Fraszki a powiedzynia
Velorex
Radzijów, Rybnik
Fraszki a powiedzynia II
Fraszki a powiedzynia III
Opowiadania
Fraszki a powiedzynia IV
Tłōmaczynia
Fraszki a ppwiedzynia V
Zwyrtki
Dlo dziecek
Tłōmaczynia II
Zwyrtki II
Dlo dziecek II
O Tigrze we fligrze
Dlo dziecek III
Slónsk downiyj
Slónsk dzisiej
Ślónsk dzisiej II
Limeryki
Śpiywki ślónski
Limeryki II
Prziroda
Limeryki III
Ślabiczka
Wiersze roztomańte
Limeryki IV
Wiersze roztomańte II
Limeryki V
Wiersze roztomańte III
O Fojermanie
O kocie w samolocie
Po polsku - dla dzieci
Po polsku - różne
Po polsku - dla dzieci II
Po polsku - dla dzieci III
Po polsku - różne II
To już było (archiwum)
Podziel sie sobom
Bruksela
Kiczka
Strasburg 2019
Gōrnoślōnsko Tragedyjo
Maluzymy giskana
Kōnkurs Ślōnsky Poezyje
Grabowina, moji gniozdo
Ślōnsk znany a niyznany
Inksi ô nas
 


Licznik

o2u.pl - darmowe liczniki

Ksiónżka gości

 

Nowości i zmiany

Bojka wyrōżniōno we kōnkursie „ Godej z bajtlym kożdy dziyń” ôd RIK we Katowicach a wydano we ksiōnżce „Czytej bajtlōm kożdy dziyń” 


Jak skrzot Kōnda z ptokym Cudokym bera ôbudziyli

Kōnsek/fragment

 

       Downo tymu żōł we ślōnskich lasach skrzot mianym Kōnda. Miyszkoł ôn we pniu hrubego dymba. Mioł tyż tyn Kōnda przociela, ptoka – Cudoka. Prowda pedzieć, to ôni ôba ze Kōndōm byli takimi wielkimi cudokami i kryli sie przed ludziami. Cudok poradziōłgodać, chocioż jedyne słowo, jaki znoł, to byłoKōnda”. Skrzot tyż znoł godka wszystkich zwierzōnt i ôgrōmnie przoł im wszystkim. Wandrowoł tak Kōnda całymi dniami po lasach, a pōmogoł zwierzyntōm, kormiōł ich, futrowoł. Niyroz prziszło mu ratować jako dziwoko świnia, abo sornika ze sideł. Jod tyn Kōnda to, co znod w lesie: grziby, pozimki, borōwki. Bez zima zdarzało sie, że niy było już co jeś, tōż wtedy wywiōrki przinosiyły mu gość ôrzechōw, abo dziwoki świnie dzielyły sie z nim dymbiōnkami. Zwierzynta wiedziały, że Kōnda wrōci im to i pōmoże zaś uzbiyrać żarcio na ciynżki czasy i sie tyż z nimi podzieli. Cudokowi nojbardzij szmakowała jarzymbina, tōż siodoł se na strōm a dziuboł. Cudoka Kōnda niy musioł kormić, to Cudok pōmogoł Kōndowi i ściepowoł mu ze strōmōw dymbiōnki, kasztany, a inksze szyszki, kere potym zakopowali do brogōw a bez zima kormiyli nimi te dziwoki świnie, sorniki, wilki, lisy, a inksze zajōnce.

 Wybroł sie roz Kōnda na rajza po lesie. Było to bez zima, pōł metra śniega, mrōz szczypoł w uszy, a zwierzōntka mōgły potrzebować pōmocy, tōż Kōnda musioł ôbynś cołki las. Cudok, jak dycko, furgoł nad głowōm ôd Kōndy, a jak yno zejrzoł coś do spaskudzynio to wartko siodoł a dziuboł. Kōnda niōs na plecah miech z dymbiōnkami i kormiōł zwierzōntka, co ich trefiōł po drōdze. Cudok sie kajś zawieruszōł, dłōgszo chwila go Kōnda niy widzioł, tōż zagwizdoł na niego. Zarozki dało sie słyszeć skrzeczyni ôd Cudoka:

- Kōnda. Kōnda

Dyć ôroz stało sie coś dziwnego. Kupka śniega sie poruszała, patyki zaczły trzeszczeć a spod śniega pokozała sie zaspano łep ôd bera. Zaczōn ôn sie dziwać na wszystki strōny a spytoł sie takim fest płaczliwym głosym:

- Kery sam tak skrzeczy? Ôbudziyliście mie, tōż teraz niy usna, a je żech głodny i niy mōm nic do jodła.

  Kōndowi zrobiyło sie żoł bera, tōż zaczōn go pocieszać, głoskać a doł mu cały miech z dymbiōnkami do żarcio.

- Pojydz se misiu, kej żeś je taki głodny a niy starej sie, my mōmy jeszcze trocha kustu, tōż sie z tobōm radzi podzielymy.

Cudok siedzioł na gałynzi ze spuszczōnym dziubym a było go trocha gańba, że swojim skrzeczyniym ôbudziōł bera. Dyć tyn pojod se trocha maszketōw z miecha ôd Kōndy a zarozki bōł trocha weselszy, tōż zaczōn sie ôglōndać kole siebie. Piyrszy roz widzioł śniyg, bo do terazka dycko bez zima społ, ale wartko spodobało mu sie lepić kulki ze śniega a ciepać nimi we Cudoka, niby ze złościōm. Ptok udowoł, że sie gorszy na bera, ale ôdfurgowoł z uciechōm przed tymi kulkami, a potym spuszczoł nad głowōm bera szyszki, abo dymbiōnki, kere klupały misia w czoło. Tyn wartko zjodoł te maszkety a zaś ciepoł kulkami na Cudoka.


(...)

Stanisław Neblik - Fojerman


 
Copyright (c)2009-2023 {Stanisław Neblik - Fojerman}